Gebruiksvoorwaarden forum
  1. Gebruiksvoorwaarden forum

Gebruiksvoorwaarden Forum CMyLife

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van het Forum van CMyLife - product onder verantwoordelijkheid van Radboudumc, gevestigd te Nijmegen – die gelden voor het Gebruiken van het Forum van CMyLife.

Indien in de Gebruiksvoorwaarden een volgens onderstaande definities gedefinieerd begrip wordt bedoeld, wordt het begrip aangeduid met een hoofdletter.

Daar waar in deze Gebruiksvoorwaarden “hij” of “zijn” wordt geschreven dient dit tevens gelezen te worden als “zij” respectievelijk “haar”.

Wij raden u aan de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van de rechten en plichten bij Gebruik van het Forum van CMyLife. Het Privacybeleid van Radboudumc ten aanzien van het Forum van CMyLife maakt onverkort deel uit van de Gebruiksvoorwaarden. Door het Forum van CMyLife te Gebruiken, op welke manier dan ook, aanvaardt u daarmee gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden (incl. het Privacybeleid). Bij uw registratie wordt expliciet gevraagd om met deze gebruikersvoorwaarden akkoord te gaan.

Als Radboudumc de Gebruikersvoorwaarden wijzigt zal zij u dit laten weten via een nieuwsbericht op CMyLife.
Radboudumc heeft het recht om de Gebruikersvoorwaarden op elk moment te wijzigen zonder u hierover in kennis te stellen en (opnieuw) om uw expliciete toestemming te vragen.
De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn te raadplegen via CMyLife. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om u op de hoogte te stellen van de meest actuele Gebruiksvoorwaarden, door deze regelmatig te raadplegen. Indien u na aanpassing van de Gebruikersvoorwaarden het Forum van CmyLife gebruikt, op welke wijze dan ook, betekent dat dat u deze aanpassingen onherroepelijk aanvaardt.

1.     Definities

1.    Het Forum van CMyLife: Het gedeelte van de website CMyLife, waarin het voor patiënten, familie, mantelzorgers en andere betrokkenen mogelijk is binnen een beveiligde omgeving met elkaar te communiceren

2.    Het Forum van CMyLife Gebruiken en Gebruik van het Forum van CMyLife: het raadplegen van Content en/of het aanmaken en/of bewerken van een Profiel en/of het Beschikbaar stellen van Content op het Forum van CMyLife.

3.    Gebruiker: de natuurlijke persoon die het Forum van CMyLife Gebruikt.

4.    Profiel: De gegevens die een Gebruiker aan Radboudumc verstrekt voor het Gebruik en beheer van het Forum van CMyLife. De Gebruiker bepaalt welke gegevens uit het Profiel beschikbaar zijn voor andere Gebruikers.

5.    Account: Alle Content die door een Gebruiker op het Forum van CMyLife Beschikbaar is gesteld (inclusief het Profiel).

6.    Content: teksten, (tekst)bestanden, afbeeldingen, foto’s, beeldopnames, geluidopnames, materialen en alle andere vormen van informatie en gegevens die door een Gebruiker of door Radboudumc Beschikbaar wordt gesteld aan (andere) Gebruikers (inclusief zichzelf) van het Forum van CMyLife.

7.    Beschikbaar stellen van Content: het plaatsen van Content op het Forum van CMyLife waardoor dit voor (groepen van) Gebruikers (inclusief zichzelf) Gebruikt kan worden.

8.    Gebruikersvoorwaarden: Dit document.

9.    Privacybeleid: Het document met de titel “Privacybeleid Forum CMyLife”.  Het Privacybeleid is integraal onderdeel van de Gebruikersvoorwaarden.

2.     Dienstverlening Radboudumc
Radboudumc biedt via het Forum van CMyLife een platform waarbinnen Gebruikers in een veilige omgeving met elkaar kunnen communiceren en informatie delen over de zorg, gezondheid en ziekte en daarmee hun gezondheid centraal te zetten.

Radboudumc faciliteert de infrastructuur. Radboudumc reguleert de inhoud van de communicatie of inhoud van de Content door Gebruikers niet inhoudelijk. Omdat het Forum van CMyLife een communicatieplatform voor en door Gebruikers is, heeft Radboudumc geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de informatie op CMyLife. Radboudumc is daarom niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar Gebruikers, waaronder begrepen de inhoud van Content die zij op het Forum van CMyLife Beschikbaar stellen.

3.     Beschikbaarheid Forum van CMyLife
Radboudumc streeft er naar dat het Forum van CMyLife te allen tijde beschikbaar is. Radboudumc zal zich hier voor inspannen. Desondanks garandeert Radboudumc niet dat het Forum van CMyLife te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

4.    Gebruik van CMyLife
Om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van alle mogelijkheden die het Forum van CMyLife u biedt dient u als Gebruiker, voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de benodigde apparatuur, software en faciliteiten. De apparatuur moet een origineel en actueel besturingssysteem hebben en de software die u gebruikt moet altijd up-to-date zijn. De apparatuur die u gebruikt voor Gebruik van het Forum van CMyLife moet beveiligd zijn met antivirussoftware en een firewall. Beveilig uw apparatuur met een toegangscode. Zorg ervoor dat niemand anders uw inlogmogelijkheid van het Forum van CMyLife kan gebruiken. Log altijd uit als u klaar bent met het Forum van CMyLife.

U staat er jegens Radboudumc voor in dat u bevoegd bent om het Forum van CMyLife te Gebruiken. U staat er jegens Radboudumc voor in dat u te allen tijde de verplichtingen uit de Gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat u zich zult houden aan alle wet -en regelgeving die van toepassing is op Gebruik van het Forum van CMyLife.

U bent als Gebruiker volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor al uw Gebruik, op welke wijze dan ook, van het Forum van CMyLife. U bent als Gebruiker zelf verantwoordelijk voor uw gebruik van de informatie die u via het Forum van CMyLife verkrijgt. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van informatie en uw gebruik ervan.

De waarde van medische adviezen via internet is naar zijn aard beperkt. Voor een gericht medisch advies van toepassing op uw specifieke individuele situatie raden wij u altijd aan een afspraak te maken voor het spreekuur van een ter zake kundige medicus.

Onverminderd de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden mag uw Gebruik van het Forum van CMyLife niet:
-    Gericht zijn op ander doelen dan waarvoor het Forum van CMyLife is opgezet;
-    Op onwaarheden zijn gebaseerd of misleidend zijn;
-    Inbreuk maken op rechten van Radboudumc of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van de privacy;
-    In strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
-    Virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van Radboudumc en/of de computersystemen van Radboudumc te omzeilen;
-    Een commercieel karakter hebben, tenzij Radboudumc hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
-    Op enigerlei wijze het Gebruik van andere Gebruikers van het Forum van CMyLife beperken of remmen;
-    Op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Radboudumc en/of een derde.

5.    Geheimhouding
Bij Gebruik van het Forum van CMyLife of bij kennisname van Content via het Forum van CMyLife verplicht u zich tot vertrouwelijkheid over die gegevens die u in het kader van Gebruik van het Forum van CMyLife verneemt en waarvan u moet begrijpen dat deze vertrouwelijk moet blijven.

6.     Inloggen
Als Gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens en u zult anderen geen toegang verlenen tot het Forum van CMyLife met behulp van uw inloggegevens. U bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen van uw inloggegevens gebruik maken, met of zonder uw toestemming of wetenschap in de periode totdat u Radboudumc op de hoogte stelt van ongeoorloofd gebruik.

Indien u merkt dat er sprake is van misbruik van uw inloggegevens kunt u dat melden aan Radboudumc, door een email te zenden aan info@CMyLife.nl.
 
7.    Profiel
Als Gebruiker is het nodig een Profiel aan te maken. Bij eerste maal inloggen wordt u automatisch gevraagd een Profiel aan te maken. Daarna kunt u altijd het Profiel wijzigen. U staat er jegens Radboudumc voor in dat de informatie die u via het Profiel aan Radboudumc verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder uw persoonsgegevens zoals uw naam. U stemt ermee in dat Radboudumc de gegevens in het Profiel opslaat en gebruikt in verband met het beheer van uw Account en dat de gegevens van het Profiel aan anderen Beschikbaar worden gesteld in overeenstemming met de door u gekozen mate van openbaarheid. U stemt er mee in dat een gedeelte van de gegevens in het Profiel (altijd) zichtbaar is voor alle Gebruikers. Raadpleeg voor het gebruik van uw (persoons)gegevens ook het Privacybeleid.

Als Gebruiker mag u geen Profiel aanmaken op naam van een andere persoon.
U dient als Gebruiker een weergegeven naam te hanteren die overeenkomt met uw eigen naam. U mag geen naam van een andere persoon als weergeven naam kiezen

Gebruikers jonger dan 16 jaar moeten toestemming hebben van ouders of voogd voor het aanmaken van een Profiel. Door het accepteren van de Gebruiksvoorwaarden garandeert u dat u ofwel 16 jaar of ouder bent ofwel toestemming hebt van ouders of voogd voor het aanmaken van een Profiel.

Opheffen van een Profiel door een Gebruiker is op elk gewenst moment mogelijk. Dit doet u door een verzoek te richten aan info@CMyLife.nl

Als Gebruiker bent u zich bewust dat de door u geplaatste Content ook na het opheffen van het Profiel Beschikbaar gesteld blijft via het Forum van CMyLife, onder vermelding van de weergegeven naam “oud gebruiker”.

8.    Content Beschikbaar stellen
Als Gebruiker bent u als enige verantwoordelijk voor het Beschikbaar stellen en voor de inhoud van uw Content. Omdat Radboudumc hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid draagt, vrijwaart u Radboudumc en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van Gebruikers of derden die gebaseerd zijn op de inhoud van de door u Beschikbaar gestelde Content waaronder ook aanspraken wegens onjuistheid,  onnauwkeurigheid, ongeschiktheid, onrechtmatigheid, onvolledigheid of niet actueel zijn van de Content. Alle door Radboudumc gemaakte kosten en geleden schade die op enigerlei wijze verband houdt met dergelijke aansprakelijkheden zullen door u worden vergoed.

Als Gebruiker gaat u er mee akkoord dat de Content die u Beschikbaar stelt op het Forum van CMyLife Gebruikt zal worden door andere Gebruikers van het Forum van CMyLife. Radboudumc draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het Beschikbaar stellen van Content aan groepen van Gebruikers als gevolg van uw keuze.

Als  Gebruiker erkent u dat het mogelijk is dat de Content die u Beschikbaar stelt door andere Gebruikers wordt gebruikt op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in de Gebruiksvoorwaarden (inclusief gebruik door derden als gevolg van verlies van inloggegevens). Ook erkent u dat het mogelijk is dat Content die door andere Gebruikers Beschikbaar wordt gesteld persoonlijke gegevens over u kunnen bevatten. Radboudumc is niet aansprakelijk voor enige handelingen van Gebruikers of derden in strijd met de Gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling, voor schending van privacy door andere Gebruikers of derden, of voor enig ander onrechtmatig handelen van Gebruikers of derden ten aanzien van door u Beschikbaar gestelde Content.

U als Gebruiker die Content Beschikbaar stelt op het Forum van CMyLife geeft hiermee automatisch het recht aan Radboudumc om de door u  Beschikbaar gestelde Content geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen van CMyLife indien u heeft gehandeld in strijd met de Gebruiksvoorwaarden, zonder dat Radboudumc aansprakelijk kan worden gesteld jegens u of een derde als gevolg van een dergelijke wijziging of verwijdering.

9.    Verboden Content
Hier volgt een niet uitputtende opsomming van Content die u als Gebruiker in ieder geval niet Beschikbaar mag stellen via het Forum van CMyLife (waarbij geldt dat het ter beoordeling is van Radboudumc of bepaalde Content wel of niet is toegestaan).
-    Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins discriminerend is;
-    Content die anderszins kwetsend te noemen is;
-    Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
-    Content die oproept tot geweld tegen en/of lastig vallen van een ander of anderen;
-    Content die naar de mening van Radboudumc in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar websites met een dergelijke inhoud;
-    Content waarin persoonlijke gegevens worden opgevraagd of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
-    Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
-    Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Radboudumc commerciële activiteiten zijn gemoeid;
-    Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten;
-    Content waarmee privacyrechten van derden worden geschonden;
-    Content die in strijd is met wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of de Gebruiksvoorwaarden.

10.    Kennisgeving onrechtmatige Content
Radboudumc  is niet verplicht toe te zien op het Gebruik van het Forum van CMyLife en op de inhoud van de Content op het Forum van CMyLife.

Indien u als Gebruiker van mening bent dat door Radboudumc uw rechten of rechten van derden geschonden zijn door het Beschikbaar stellen van Content door Radboudumc of door een andere Gebruiker of indien u van mening bent dat de Content met inachtneming van de Gebruikersvoorwaarden, op andere wijze onrechtmatig is, kunt u dit melden bij Radboudumc, door een email te zenden aan info@CMyLife.nl.
 
Radboudumc zal kennisgevingen van onrechtmatige Content en verzoeken tot wijziging, verwijdering of ontoegankelijk maken onderzoeken en indien daartoe aanleiding is de Content geheel of gedeeltelijk te wijzigen, verwijderen of ontoegankelijk te maken.

Radboudumc behoudt zich het recht voor om niet tot inwilliging van een van verzoek tot wijziging, verwijdering of ontoegankelijk maken van Content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de Content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn.

Door het doen van een melding van onrechtmatige Content vrijwaart u Radboudumc en alle aan haar gelieerde ondernemingen en personen voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken of wijzigen van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten van Radboudumc in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen –doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische bijstand.

Radboudumc zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de Gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

11.    Copyright
U erkent en stemt er mee in dat de rechten van intellectueel eigendom, zoals auteurs-, databank- en merkrechten, op alle bestanden, Content en programma’s die door Radboudumc beschikbaar worden gesteld, berusten bij Radboudumc of haar licentiegevers. Uw rechtmatig gebruik van bedoelde bestanden, Content en programma’s is beperkt tot datgene wat noodzakelijk is voor het Gebruik van het Forum van CMyLife.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om Content van anderen dan van u zelf te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij Radboudumc of de betreffende andere rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Radboudumc  substantiële delen van het Forum van CMyLife op te vragen of te hergebruiken.

 Als Gebruiker behoudt u, onder de voorwaarden die in de Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die u toebehoren met betrekking tot de Content die door u via het Forum van CMyLife Beschikbaar wordt gesteld aan andere (groepen van) Gebruikers van het Forum van CMyLife inclusief uzelf.

U staat er als Gebruiker jegens Radboudumc voor in dat u volledig rechthebbende bent voor het Beschikbaar stellen van de Content.  U vrijwaart Radboudumc en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de Content inbreuk maakt op enig geldend recht van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit uw handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden.  Alle door Radboudumc gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aansprakelijkheden zullen door u worden vergoed.

Indien u Content Beschikbaar wilt stellen waarop intellectuele eigendomsrechten van anderen zijn gevestigd dan dient u zelf te zorgen voor toestemming voor het Beschikbaar stellen van deze Content op het Forum van CMyLife.

12.    Stopzetten diensten
In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Radboudumc ten dienste staan, is Radboudumc te allen tijde, in de onderstaande gevallen, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om uw activiteiten als Gebruiker van het Forum CMyLife (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, de mogelijkheid tot inloggen tijdelijk of blijvend stop te zetten, uw volledige of gedeeltelijke Content te verwijderen of te redigeren, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening jegens u als Gebruiker te beëindigen en/of te weigeren om diensten aan u als Gebruiker te verlenen:
-    Indien u handelt in strijd met de Gebruiksvoorwaarden;
-    Indien Radboudumc van mening is dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan uzelf, aan andere Gebruikers of aan Radboudumc kunnen toebrengen. Radboudumc zal  hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

13.    Overlijden
Nabestaanden kunnen verzoeken om opheffen Profiel van een Gebruiker onder overlegging van een akte van overlijden.
 
14.    Privacy
U begrijpt dat bij gebruik van het Forum van CMyLife uw (persoons)gegevens door Radboudumc worden verwerkt. Radboudumc vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Klik hier voor het Privacybeleid. Het Privacybeleid maakt onverkort deel uit van de Gebruiksvoorwaarden.

15.    Content van derden
Het is mogelijk dat het Forum van CMyLife Content van derden en/of links naar websites van derden bevat. De opname hiervan impliceert niet dat Radboudumc de Content of website heeft goedgekeurd danwel gecontroleerd. Radboudumc is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van derden of de gelinkte sites of voor enig gebruik hiervan door u als Gebruiker van het Forum van CMyLife
Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke gebruikersvoorwaarden van die derden.

16.    Aansprakelijkheid
Radboudumc is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook voortvloeiend uit het Gebruik van het Forum van CMyLife inclusief, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van onjuistheid, onnauwkeurigheid, ongeschiktheid, onrechtmatigheid, onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie en Content op het Forum van CMyLife.

Radboudumc aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade die voortvloeit uit of verband houdt met het Gebruik van het Forum van CMyLife of de onmogelijkheid om deze te Gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Radboudumc dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

Radboudumc is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdende met of voortvloeiende uit de diensten die Radboudumc verricht en/of het Gebruik door Gebruiker van het Forum van CMyLife.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker zijn schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Radboudumc meldt. Ieder vordering tot schadevergoeding tegen Radboudumc vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt niet de aansprakelijkheid van Radboudumc voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Radboudumc zelf en/of het bestuur van Radboudumc uit te sluiten.

18.    Wijzigen diensten Radboudumc
De diensten en producten van Radboudumc zijn voortdurend in ontwikkeling. De vorm en aard van het Forum van CMyLife kan van tijd tot tijd wijzigen zonder dat alle Gebruikers hierover voorafgaand worden geïnformeerd. Daarnaast kan Radboudumc ophouden (tijdelijk of blijvend) met aanbieden van het Forum van CMyLife aan Gebruikers. Radboudumc heeft geen bewaarplicht van de in het Forum van CMyLife Beschikbaar gestelde Content indien zij de dienstverlening met betrekking tot het Forum van CMyLife eindigt. Radboudumc zal zich inspannen om in het geval van stopzetten van het aanbieden van het Forum van CMyLife  de Gebruikers hierover te informeren, zodat aan hen een redelijke termijn wordt gegeven om Content op andere wijze te bewaren, indien gewenst.

19.    Overige bepalingen
Indien één of meerdere bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht

In gevallen waarin in de Gebruiksvoorwaarden niet voorziet, beslist Radboudumc.

Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 
---- Einde Gebruiksvoorwaarden ----